Showing all 2 results

Show sidebar

วีดีโอดอร์เบลล์ WiFi Video Door Bell ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน Winmax M3W

฿1,500 ฿1,190
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนกดปุ่มเรียก
 • เรียกดูผ่านมือถือได้ตลอดเวลา
 • ช่วงสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz
 • พูดคุยสองทางพร้อมกันได้ (2WAY)
 • อินฟราเรด มองเห็นกลางคืน 10 เมตร

วีดีโอดอร์เบลล์ไร้สาย ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน Winmax M3B

฿1,500 ฿1,190
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคนกดปุ่ม
 • เปิดประตูจากระยะไกลผ่านแอป
 • สามารถเรียกดูผ่านมือถือได้ตลอดเวลา
 • ช่วงสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz
 • พูดคุยสองทางพร้อมกัน
 • อินฟราเรด มองเห็นกลางคืน 10 เมตร